۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

یونی، تخلیه، دشارژ، دشارژباتری، دشارژ باتری،تخلیه باتری